Menu

Francie2011

Francie 2011 cestopis (14.9-1.10.):

Do Francie jsme se v září r. 2011 vydali za hlavními destinacemi povodí řeky Loiry a následně Bretagne.

Zde krátký komentář k naší cestě s foto a videi, týkajícími se míst, která jsme navštívili.

1. Vienne. Starobylé město, jež mělo své předchůdce v keltské a římské době. Nejdříve se zastavujeme u antických vykopávek římského města. Pak jdeme podél a přes řeku Rhonu na druhou stranu. Zde si nejdřív prohlížíme raněstředověký klášter, dnes již jen muzeum. Pak procházíme středem města, kde je skvěle zachovalý antický římský chrám zbožštěného Cesara. Následně se vydáváme ke gotické katedrále, křesťanskému centru města. Nakonec se ještě podíváme do románského kostela sv. Petra, v němž je dnes rovněž již jenom muzeum s antickými pozůstatky města. /VIDEO/

2. Paray-le-Monial. Nádherné místo, cíl křesťanských poutí k centru uctívání Božského Srdce Páně. Nejdříve si prohlížíme románskou baziliku, která je považována za menší verzi klášterního benediktýnského kostela v Cluny. Pak se vydáme do města k novějšímu klášternímu kostelu Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, v němž je hrob zakladatelky pobožností k Nejsv.Srdci, Markéty Marie Alacoque. Jdeme pak na hlavní náměstí s krásnou raněrenesanční radnicí a vracíme se ještě k bazilice a jejímu okolí, zvláště osvěžujícímu parku za kostelem. /VIDEO/

3. Nevers. Toto město je proslulé svými starobylými památkami a je též cílem četných křesťanských poutí k hrobu mariánské vizionářky z Lourdes, sv. Berandetty Soubirous. Nejdříve si prohlížíme krásně zachovalý kostel sv. Vavřince z románského období. Pak si procházíme město s jeho malebnými hrázděnými domy. Dojdeme k renezančnímu zámku místních někdejších vládců, ten si prohlížíme a pak jdeme do blízké gotické katedrály. Odsud se vydáváme ke klášteru, ve kterém žila významná vizionářka sv. Bernadetta. V kostele je zrovna mše sv. holandských poutníků. Nakonec si prohlížíme nedaleký francouzský park, podobný veliké botanické zahradě. /VIDEO/

4. Vezelay. Toto krásné starobylé městečko na svazích kopce, na jehož vrcholu je postavena obrovská románská bazilika, která skrývá ostatky sv. Máří Magdalény (podle raněstředověké legendy z doby prvních křesťanských králů Francké říše. /VIDEO/

5. Bourges. Jedna z nejvýznamnějších gotických katedrál na světě i ve Francii. Katedrála je opravdu velkolepá, les vysokých sloupů, nádherných středověkých vitráží, nádherné průhledy jednotlivých lodí s mystickými světelnými průhledy. /VIDEO1 VIDEO2/

6. Clemency.Sully-sur-Loire.St.Benoit-sur-Loire. Tři hezká místa, která jsme si prošli. Clemency je menší město s překvapivě velikou gotickou katedrálou. Sully... je vodní zámek s velikým anglickým parkem a ramenem Loiry, které jím protéká. A konečně St.Benoit... je nádherný románský kostel, který byl benediktýny zbudován jako důstojný svatostánek pro ukrytí vzácných relikvií sv. Benedikta, zakladatele řádu. /VIDEO/

7. Chambord. Tento snad nejznámější zámek na Loiře byl zbudován francouzským králem Františkem I. v 16. stol. jako demonstrace francouzského královského vkusu, velkoleposti, umělecké originality zvěčněné v kameni. Zámek obepíná obrovská lesní obora s velikým parkem s vodními upravenými bazény. Obora sloužila jako rozsáhlý les pro trávení volného času krále lovem. /VIDEO/

8. Blois. Toto město je korunováno na nejvyšší plošině raně gotickou katedrálou netradičního typu. Před kostelem je parkově hezky upravené prostranství, kterému vévodí jezdecká socha Johanky z Arku. Scházíme ze svahu směrem k velkolepému zámku, který zbudoval František II., francouzský král. Už je podvečer a tudíž zavřeno. Snad příště, fasáda působí opravdu omračujícím dojmem. Už za stmívání jdeme zpět k autu, zastavujeme se ještě v kostele po cestě, ve kterém je vystavena Nejsv. svátost. Malý hlouček asi 4 starších žen klečí před monstrancí a pokornými hlasy chválí vzkříšeného Krista ... /VIDEO/

9. Chateaudun. Městečko na břehu Loiry, na jehož skalnatém ostrohu se tyčí mohutný renesanční hrad. My si ale nejdříve prohlížíme na druhém konci města torzo bývalého gotického kostela, zničeného za francouzské revoluce a přilehlý veliký hřbitov se starými i novějšími velikými hrobkami. Pak jdeme do pozvolného svahu směrem k hradu, cestou se zastavujeme u otevřeného farního kostela. Prohlížíme si ho, je to hezká ukázka maloměstské gotické sakrální architektury. Dorazíme k hradu, je zavřený, je totiž siesta. A tak se jdeme podívat pod skalnatý ostroh, v němž jsou četné jeskyně, částečně přírodní, částečně dotvořené lidskou rukou k možnosti ubytování. Informační cedule nám připomínají, že zde byly usídleni lidé již v dávné době kamenné, o čemž svědčí archeologické nálezy v jeskyních. /VIDEO/

10. Chartres. Jedeme do města, které je celosvětově známé pro svou snad nejkrásnější klasickou gotickou katedrálu. Chrám je výjimečně celiství, i věže jsou dostavěny do svých špicí, ne jako většina ostatních s pouhými torzy nedokončených věží. Procházíme si kostel. Je úchvatný. Nejdříve velkolepý vstupní portál, jenom škoda, že je částečně zakrytý restaurátorským lešením. V hlavní lodi kostela nás samozřejmě hned zaujme v mramorové podlaze zachovalý původní "labyrint", symbol životního hledání "středu", především ve svém duchovním nitru. Pak si pomalu procházíme kostel, především jeho boční kaple, kde vyniká relikviář se vzácným posvátným předmětem - závojem Panny Marie. Tato vzácnost byla věnována byzantskou císařovnou Karlu Velikému ke konci 8. stol. Další cenností jsou do vápencových obloukových stěn, věnčících zvnějšku presbytář, vytesány s uměleckou precizností evangelijní výjevy ze života Krista. Jsou pozdějšího data (renesance) než samotná katedrála, ale hezky doplňují kontinuitu vývoje celého prostoru. Dále jsou v katedrále zcela výjimečná vitrážová okna, která se dochovala ve své původní podobě v plném počtu. Nádherné. Venku pak obdivujeme sochařské raněgotické sochařské vyzdobení jednotlivých portálů, což je skvost gotické architektury. /VIDEO/

11. Tours. Toto krásné město na Loiře bylo kdysi (5. stol.) sídlem prvního světce nemučedníka, sv. Martina. Nejdříve procházíme kolem řeky, která je na straně města lemována zdmi s promenádou a veselými platany. Přicházíme ke gotické katedrále, kterou si pořádně prohlížíme. Odtud jdeme k bývalému středověkému centru Tours, ke zbytkům obrovské románské baziliky, která po mnoho století ukrývala ostatky sv. Martina a která byla zničena až za náboženských válek mezi katolíky a Hugenoty. Protestanté se pokusili spálit veškeré vzácné relikvie sv. Martina, nicméně statečný mnich uchvátil z hořící hranice úlomky kostí sv. Martina, které pečlivě skryl a které byly později objeveny. V 19. století byl v těsném sousedství bývalé baziliky postaven v byzantském slohu nový krásný mramorový kostel, v jehož kryptě jsou dodnes uchovávány zbytky ostatků těla sv. Martina. Pak se jdeme projít po starém městě. Nádhera, zvláště pro milovníky renesančních hrázděných domů. Na hlavním nám. těchto historických skvostů si dáváme nelevnou, ale dobrou zmrzlinu a kocháme se působivou historickou atmosférou. /VIDEO/

12. Ambois. Další skvost nabytý bohatou historií na řece Loiře. Nejdříve si již později odpoledne děláme piknik na písčitém širokém břehu řeky. Pak jedeme přes nedaleký most do města. Zde procházíme kolem opět výstavného královského zámku, samozřejmě je již zavřený. Pak jdeme na druhý konec městečka, kde je gotická vila Leonarda da Vinci, který zde dožíval svůj dlouhý život pod ochranou francouzského krále, neboť ve své italské domovině byl stíhán pro jakýsi zločin. Da Vinci též v Ambois vydechl naposled, je pochovaný ve zdejším farním kostele. U jeho vily je přístupná rozsáhlá zahrada, která již za časů tohoto génia sloužila nejen k odpočinku, ale též k inspiraci pro jeho vědecké prorocké projekty. Ty jsou zde na několika místech zpřítomněny modely vynálezů, které da Vinci zanášel s kresbami plánků a podrobným popisem do svého deníku. /VIDEO/

13. Chenonceau. Malý zámek na Loiře, který si vás podmaní především svou elegancí, krásnou vnitřní výzdobou, svobodou pohybu a velkolepými květinovými dekoracemi jednotlivých zámeckých sálů. Zámek byl zbudován pro francouzské královny. ženský vkus a estetika je zde všudypřítomná. Kolem zámku jsou rozsáhlé zahrady, které se střídají z francouzského stylu k anglickému. Je zde též hezký přírodní labyrint. /VIDEO/

14. Villandry. Toto městečko je především světoznámé svými renesančními zahradami u stejnoměnného zámku. Nejdříve si prohlédneme zámek a pak přecházíme do mnohem zajímavějších zahrad. Jejich renesanční geometrické tvary jsou zachovávány dodnes. Celý zástup zahradníků pečuje o tuto jedinečnou připomínku renesančního zahradnictví. Zahrady jsou pravidelně obměňovány různými druhy květin a okrasné zeleniny. Růže, všechny možné druhy zahradních květů, vinná réva, dýně, okrasné zelí, papriky, ... /VIDEO1 VIDEO2/

15. Chinon. Je neděle ráno, jako první návštěva je katolický kostel, jsme zde na farní mši. Lidí není mnoho, ale u oltáře je plno ministrantů, kluci i děvčata. Je mezi nimi i několik černoušků. Pak si procházíme ještě částečně spící město a míříme ke královskému hradu na vršku nad městem. Zde Johanka z Arku poznala dauphina Karla, který byl při jejím příchodu převlečen jako někdo jiný. Do hradu nejdeme, jen si prohlížíme vstupní obchůdek s různými informačními brožurami a suvenýry.

16. Candes. Tentýž den si prohlížíme hezké malé městečko s gotickou katedrálou, která stojí na místě románského kostela, kde bylo uloženo tělo sv. Martina, který právě zde zemřel (r.397) při jedné ze svých četných cestách po rozsáhlé diecézi, při kterých povzbuzoval, řešil problémy, navštěvoval lidi. Je to tedy historicky velice významné místo. Vzácné ostatky však byly z tohoto kostela uloupeny křesťany z Tours, kteří chtěli mít milovaného biskupa i po smrti ve svém městě (biskupské sídlo).

17. Saumur. Poslední místo, které tento den navštěvujeme. Je zde opět hrad na nejvyšším kopci nad městem. Je už večer, ale nádvoří hradu je otevřeno. Zde bylo přes den předvádění středověkého způsobu života od skupiny mladých nadšenců. Nyní již balí středověké stany, nástroje pro předvádění středověkých řemesel. /VIDEO -i za 16.a15./

18. Angers. Toto krásné město leží již na dolním toku Loiry, která se blíží ke svému ústí do Atlantiku. Nejdříve si procházíme historický střed města s renesančními hrázděnými domy. Pak katedrála. Velkolepá fasáda nad hlavním portálem. Uvnitř jako výzdoba veliké renesanční tapisérie s evangelními výjevy. Pak jdeme k mohutné pevnosti, v jejímž středu je zámek pánů z Anjou, který je však nyní v rekonstrukci a tak se do něho nepodíváme. Ale je zde jedna výjimečnost v potemnělém muzeu. Výstava obrovské tapiseriové série výjevů z apokalypsy. Potom se procházíme po bohaté zahradě francouzského typu, která je zároveň městskou botanickou zahradou. /VIDEOVIDEO2/

19. Nantes. Poslední veliké město na Loiře. Prohlížíme si (jen z vnějšku) katedrálu, pak (opět jen z vnějšku - je již k večeru) mohutnou pevnost obehnanou původně vodním příkopem, kde je dnes krásně udržovaná zahrada. Odtud již do Bretaně. Nakonec Nantes se již do Bretaně počítá. /VIDEO/

20. Carnac. Rozsáhlý areál s bohatými pozůstatky magických kamenných staveb kultury lidí z doby kamenné. Dolmeny, menhiry, řady a kruhy vztyčených kamenů. Patrně pozůstatky na náboženské a magické představy prehistorických lidí.

21. Notre Dame de Menez Hom. Spíme v ohrazeném areálu tohoto kostela. Je pro Bretaň typický. Kamenný kostel jakési těžké venkovské gotiky, kamenná Golgota s celým výjevem Ježíšova ukřižování (všechny evangeliem zmíněné osoby při ukřižování), široký travnatý pozemek ohraničený kamennou zídkou. Spíme právě u této zídky, ale na vnitřní straně, tedy na posvěcené půdě. Ráno si prohlížíme kostel.

22. Pointe de Penhir. Potom jedeme k nejzápadnějšímu mysu pevninské Evropy - Pointe de Penhir. Zde se nejen díváme do nádherné scenérie skal, které v jakési prodloužené lince poloostrova pokračují vynořující se z oceánu, ale též se zde ještě naposledy koupeme. Obrovská ísčitá pláž s velmi mírným svažováním do vody. Je zrovna příliv a tak po každých asi 10 min. se musíme stěhovat o 10-15m dál od břehu, abychom neseděli ve vodě.

23. Pleyben. Další významný bretaňský kostel s celým typickým areálem. Kostel je však již zavřený, schyluje se k večeru.

24. Rheims. Pak nás už čeká cesta zpět. V pátek se ještě zastavujeme v Remeši. Především jsme svědky velké videoprojekce na fasádu hlavního portálu zdejší slavné katedrály.

Go to top